ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 
z dnia 28 grudnia 1963 r.
 
w sprawie wykazu trucizn i ¶rodków szkodliwych.

(Dz.U. z 1964 r. Nr 2, poz. 9; zm.: Dz.U. z 1964 r. Nr 2, poz. 10; Dz. U. z 1967 r. Nr 16, poz. 78; Nr Dz.U. z 1973 r. Nr 5, poz. 34; Dz.U. z 1981 r. Nr 15, poz. 72; Dz.U. z 1983 r. Nr 75, poz. 343)

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących (Dz.U. Nr 22, poz. 116), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykazy substancji trujących, stanowiące załączniki do rozporządzenia.

2. Wykaz trucizn (wykaz A) wymieniony jest w załączniku nr 1.

3. Wykaz ¶rodków szkodliwych (wykaz B) wymieniony jest w załączniku nr 2.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 28 grudnia 1963 r.
 
WYKAZ TRUCIZN (WYKAZ A)
 

1. Acetonu cyjanohydryna

2. Agarycyna

3. Akonityna i jej sole

4. Apomorfina i jej sole

5. Arekolina i jej sole

6. Arsenu związki, także organiczne, z wyjątkiem siarczków arsenu

7. Atropina (hyoscyamina) i jej sole

8. Baru związki, z wyjątkiem siarczanu baru i węglanu baru

9. Benzaldehydu cyjanohydryna

10. Bromocyjan

11. Bromek metylu

12. Brucyna i jej sole

13. Cebuli morskiej (Scilla maritima) glikozydy

14. Chlorocyjan

15. Cyjanek bromobenzylu

16. Cyjanek etylu (propionitryl)

17. Cyjanek metylu (acetonitryl)

18. Cyjanek winylu (akrylonitryl) monomer

19. Dwunitrokrezole

20. Dwunitrobutylofenol

21. Emetyna i jej sole

22. Ester O,O-dwuetylowo-O-(bądĽS-)2-etylotioetylowy kwasu

tiofosforowego (Systox, Demeton, Merkaptofos)

23. Ester O,O-dwuetylowo-S-2-etylotioetylowy kwasu

dwutiofosforowego (Ekatin, Dwutiodemeton)

24. Ester O,O-dwuetylowo-O-p-nitrofenylowy kwasu tiofosforowego

(Paration, Tiofos)

25. Ester O,O-dwumetylowo -O-2-etylotioetylowy kwasu

tiofosforowego (Metasystox)

26. Ester O,O-dwumetylowo-O-p-nitrofenylowy kwasu tiofosforowego

(Metyloparation, Wofatox, Metafos)

27. Ester czteroetylowy kwasu pirofosforowego (Nifos, TEPP)

28. Ester czteroetylowy kwasu dwutiopirofosforowego

29. Ester sze¶cioetylowy kwasu czterofosforowego (Bladan)

30. Estry kwasu cyjanomrówkowego (cyjanowęglowego) np. Cyklon

31. Estry kwasu cyjanooctowego

32. Etylenu cyjanohydryna (3-hydroksypropionitryl)

33. Fizostygmina (eseryna) i jej sole

34. Fosforki metali

35. Fosfór biały w mieszaninach powyżej 2%

36. Homatropina i jej sole

37. Jad wężów

38. Jochimbina i jej sole

39. Jodocyjan

40. Kantarydyna

41. Kolchicyna i jej sole

42. Koniina i jej sole

43. Krotonowy olej

44. Kurary alkaloidy

45. Kwas cyjanowodorowy (pruski) i jego sole (cyjanki)

46. Kwas fluorokrzemowy i jego sole (fluorokrzemiany)

47. Kwas fluorooctowy, jego sole (fluorooctany) i estry

48. Kwas fluorowodorowy i jego sole (fluorki), z wyjątkiem fluorku

wapnia

49. Lobelina i jej sole

50. Naparstnicy (Digitalis sp.) glikozydy

51. Nikotyna i jej sole

52. Nitrogliceryna

53. Nitroprusydki

54. Pikrotoksyna

55. Pilokarpina i jej sole

56. Rtęci związki, także organiczne, z wyjątkiem siarczku rtęci i

chlorku rtęciawego (kalomel)

57. Selenu związki

58. Skopolamina (hyoscyna) i jej sole

59. Sporyszu alkaloidy i ich sole

60. Strofantyny

61. Strychnina i jej sole

62. Sze¶ciochloro-epoksy-sze¶ciohydro-dwumetanonaftalen

(Dieldrin)

63. Sze¶ciochloro-sze¶ciohydro-dwumetanonaftalen (Aldrin)

64. Talu związki

65. Weratryna i jej sole.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 28 grudnia 1963 r.
 
WYKAZ ¦RODKÓW SZKODLIWYCH (WYKAZ B)

1. Acetanilid (antyfebryna)

2. Alkohol allilowy

3. Alkohole amylowe

4. Aminofenole

5. Amonika o stężeniu ponad 9%

6. Anilina, jej pochodne N-alkilowe i ich sole

7. Antymonu związki

8. Arsen metaliczny

9. Arsenu siarczki (realgan i aurypigment)

10. Bar metaliczny

11. Baru węglan

12. Benzen

13. Benzydyna

14. Beryl metaliczny i jego związki

15. Bezwodnik kwasu octowego (bezwodnik octowy)1)

16. Bielunia (Datura stramonium) li¶cie

17. Bób kalabarski (Physostigma venenosum)

18. Bób ¦w. Ignacego (Strychnos Ignatii)

19. Brom

20. Bromek ksylilu

21. Bromek tionylu

22. Bromoacetofenon

23. Bromoaceton

24. Bromoform

25. Cebula morska (Scilla, Urginea sp.)

26. Ciemierzycy (Helleborus sp. Veratrum sp.) kłącza

27. Chinolina

28. Chloral i jego wodzian (chloralhydrat)

29. Chlorek etylu

30. Chlorek fenylokarbylaminy

31. Chlorek tionylu

32. Chloroaceton

33. Chloroacetofenon

34. Chloroaniliny (także dwuchloroaniliny)

35. Chlorobenzen

36. Chloroetylen

37. Chloroform

38. Chloronitrobenzeny (także dwuchloronitrobenzeny)

39. Chloropikryna

40. Chlorotoluidyny

41. Chromu trójtlenek (kwas chromowy)

42. Cynku związki oprócz tlenku cynku

43. Czterochlorek węgla (tetra)

44. Czterochloroetan

45. Czterochloroetylen

46. Dwuaminoetylen

47. Dwubromoetan

48. Dwubromoetylen

49. Dwuchlorobenzeny

50. Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT, Azotox)

51. Dwuchlorometan

52. Dwunitrochlorobenzeny

53. Dwu-p-metoksyfenylo-trójchloroetan (Metoksychlor)

54. Dwunitrobenzeny

55. Dwusiarczek czterometylotiuramu

56. Dwusiarczek węgla

57. Efedryna i jej sole

58. Ester dwumetylowy kwasu hydroksytrójchloroetylofosforowego

(Dipterex)

59. Ester O,O-dwuetylowo-O-izopropylo-metylo-pirymidynylowy

kwasu tiofosforowego (Diazinon)

60. Ester O,O-dwumetylowo-O-m-chloro-p-nitrofenylowy kwasu

tiofosforowego (Chlorotion)

61. Ester O,O-dwumetylowo-O-trójchlorofenylowy kwasu

tiofosforowego (Ronnel)

62. Ester O,O-dwumetylowo-S-dwukarbetoksyetylowy kwasu

dwutiofosforowego (Malation)

63. Eter etylowy2)

64. Etylenochlorhydryna (Alkohol 2-chloroetylowy)

65. Etylenu tlenek

66. Fasola trująca (Phaseolus lunatus - Fasola birmańska, Rangun)

67. Fenol (kwas karbolowy)

68. Fenylenodwuamniy

69. Fenylo-acetyloetylo-hydroksykumaryna (Warfarin, Coumadin)

70. Formaldehyd w roztworach ponad 5%

71. Fosforan trójortokrezylu

72. Fosforu pięciobromek

73. Fosforu pięciochlorek

74. Fosforu pięciotlenek

75. Fosforu tlenochlorek

76. Fosforu trójbromek

77. Fosforu trójchlorek

78. Glikol dwuetylenowy

79. Glikol etylenowy

80. Glikol trójetylenowy

81. Gorzknika kanadyjskiego (Hydrastis canadensis) korzenie

82. Gwajakol

83. Hydrochinon

84. Izorodanek allilu (izosiarkocyjanian allilu)

85. Jad pszczeli

86. Jalapy (Exogenium purga, Ipomoea purga) bulwy i żywica

87. Jochimbe (Corynanthe yochimbi, Pausynystalia yochimbe) kora

88. Jod

89. Kadmu związki, z wyjątkiem siarczku kadmu i siarczkeselenku

kadmu

90. Karbazol

91. Kolokwinty (Citrullus colocynthidis)

92. Konwalatoksyna

93. Kreozot

94. Krezole (trójkrezol)

95. Ksylenole

96. Kulczyby (Strychnos nux-vomica) nasiona

97. Ksyleny (także solwent-nafta)

98. Ksylidyny (dwumetyloaniliny)

99. Kwas azotowy

100. Kwas bromowodorowy o stężeniu ponad 15%

101. Kwas chlorowy i jego sole (chlorany)

102. Kwas 2,4-dwuchlorofenoksyoctowy

103. Kwas fosforowy o stężeniu poand 20%

104. Kwas mlekowy o stężeniu ponad 50%

105. Kwas nadchlorowy

106. Kwas octowy o stężeniu ponad 80%

107. Kwas pikrynowy

108. Kwas siarkowy o stężeniu ponad 15%

109. Kwas solny o stężeniu ponad 10%

110. Kwas szczawiowy i jego sole

111. Kwasu azotawego sole i estry (azotyny)3)

112. Kwasu azotowodorowego sole (azydki)

113. Kwasu bromooctowego estry

114. Kwasu chloromrówkowego (chlorowęglowego) estry

115. Kwasów N-alkilo-dwutiokarbaminowych sole cynkowe i

żelazowe (Zineb, Ziram, Ferbam)

116. Kwasy chlorooctowe

117. Lit metaliczny

118. Lulka (Hyoscyamus niger) li¶cie

119. Merkaptan trójchlorometylowy

120. Metanol (alkohol metylowy)

121. Miedzi związki

122. Miłka wiosennego (Adonis vernalis) ziele

123. Nadtlenek wodowu o stężeniu ponad 20%

124. Naftol beta

125. Naftyloaminy

126. Naftylomocznik

127. Naftylotiomocznik-alfa (ANTU)

128. Naparstnicy (Digitalis sp.) li¶cie

129. Narceina i jej sole

130. Narkotyna i jej sole

131. Nitroaniliny (także dwunitroaniliny)

132. Nitrobenzen (olejek mirbanowy) w mieszaninach powyżej 5%

133. Nitrofenole (także dwunitrofenole)

134. Nitrokrezole (także dwunitrokrezole)

135. Nitroksyleny

136. Nitrotolueny (także dwunitrotolueny)

137. Olejek komosy (Chenopodium ambrosioides)

138. Ołowiu związki nieorganiczne i organiczne (czteroetylek ołowiu)

139. Paproci samczej (Dryopteris filix-mas, D. marginalis, Aspidium)

kłącza

140. Pietrasznika plamistego (Conium maculatum) ziele i owoce

141. Pięciochloroetan

142. Piwalilo-indandion (Pivalyn)

143. Pirydyna

144. Pokrzyku (Atropa belladonna) korzenie i li¶cie

145. Potas metaliczny

146. Potasu wodorotlenek i jego roztwory (ług potasowy) o stężeniu

ponad 5%

147. Pyretryny

148. Rezorcyna

149. Rtęć metaliczna

150. Rtęciawy chlorek (kalomel)

151. Rybitrutki (Anamirta cocculus) owoce

152. Sabadyli (Schoenocaulon officinale) nasiona

153. Sałaty dzikiej (Lactuca virosa) ziele i sok

154. Santonina

155. Siarczan dwuetylowy (siarczan etylu)

156. Siarczan dwumetylowy (siarczan metylu)

157. Siedmio-(bądĽ o¶mio)-chloro-sze¶ciohydro-metanoinden

(Chlordan, Heptachlor)

158. Skamonium (Ipomoea orisabensis) kłącza i żywica

159. Sodu amidek

160. Sodu wodorek

161. Sodu wodorotlenek i jego roztwory (ług sodowy) o stężeniu

ponad 5%

162. Sód metaliczny

163. Sparteina i jej sole

164. Sporysz (Secale cornutum)

165. Srebra związki, z wyjątkiem chlorku srebra i bromku srebra

166. Strontu związki

167. Sulfonal

168. Szaleju (Cicuta virosa) ziele

169. Sze¶ciochloro-cykloheksan (Gamexan, Lindan, HCH)

170. Terpeny chlorowane (Toxafen, Strobano, Terpenol)

171. Tetronal

172. Tiosemikarbazyd

173. Tojadu (Aconitum napellus) bulwy

174. Toluen

175. Toluidyny

176. Toluilenodwuaminy (dwuaminotolueny)

177. Trional

178. Trójchloroetylen (Tri)4)

179. Uranu związki

180. Wapnia fluorek

181. Wilczego łyka (Daphne mezereum) kora

182. Wodorek litowo-glinowy

183. Wymiotnicy (Uragoga ipecacuanha, Cephaelis ipecacuanha)

korzenie

184. Ziemowitu (Colchicum autumnale) bulwy

185. Złocienia (Chrysanthemum cinerariaefolium, C. roseum)

koszyczki (proszek perski) w mieszaninach powyżej 30%

186. Żelazicyjanki

187. Żelazocyjanki

UWAGI:

1) o stężeniu ponad 80% podlega przepisom dotyczącym trucizn;

Dz.U. z 1981 r. Nr 15, poz. 72

2) podlega przepisom dotyczącym trucizn; Dz. U. z 1963 r. Nr 2, poz.

10

3) podlega przepisom dotyczącym trucizn; Dz. U. z 1983 r. Nr 75,

poz. 343

4) podlega przepisom dotyczącym trucizn; Dz. U. z 1973 r. Nr 5, poz.

35

Odwiedzin strony 1234 od 13 sierpnia 1998 r.